FORMER CENTRAL VIGILANCE COMMISSIONERS

Sh. N.S. RAU

19/02/1964 TO 23/08/1968

SH. S. DUTT

28/10/1968 TO 16/02/1972

SH. B. K. ACHARYA

09/09/1972 TO 08/09/1977

SH. M. G. PIMPUTKAR

17/09/1977 TO 30/04/1980

 

SH. R. K. TRIVEDI

30/10/1980 TO 18/06/1982

SH. R. P. KHANNA

08/07/1982 TO 07/07/1985

 

SH. U. C. AGARWAL

08/07/1985 TO 07/07/1988

 

SH. C. G. SOMIAH

17/10/1988 TO 26/03/1990

 

SH. T. U. VIJAYASEKHARAN

04/04/1990 TO 03/04/1995

SH. S. V. GIRI

03/11/1995 TO 09/11/1998

SH. N. VITTAL

03/09/1998 TO 02/09/2002

SH. P. SHANKAR

03/09/2002 TO 02/09/2006

SH. PRATYUSH SINHA

07/09/2006 TO 06/09/2010

SH. P. J. THOMAS

07/09/2010 TO 03/03/2011

SH. PRADEEP KUMAR

14/07/2011 TO 28/09/2014

SH. RAJIV

29/09/2014 TO 09/06/2015